Czym jest spółka jawna?

Spółka jawna to osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie, które zostało nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Spółka jawna zostaje wcielona w życie w momencie wpisu do rejestru.

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinna zawierać:

  • firmę, siedzibę i adres spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
  • nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.

W spółce jawnej odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą solidarnie wszyscy wspólnicy oraz ze spółką, bez ograniczeń, całym swoim majątkiem, zarówno tym obecnym, jak i przyszłym. Obowiązuje jednak zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólników. Oznacza to, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, co nie oznacza jednak, że wierzyciel nie może wcześniej wystąpić z pozwem przeciwko wspólnikom.