Spółka komandytowo-akcyjna – czym jest?

Spółka komandytowo–akcyjna to spółka osobowa łącząca w sobie cechy spółki komandytowej, jak i spółki akcyjnej, co bezapelacyjnie przekłada się na atrakcyjność tego rodzaju prowadzenia działalności. We wszystkich sprawach, do których nie stosuje się przepisów o spółce jawnej, do spółki komandytowo–akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy spółki akcyjnej, szczególnie przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia.

Spółka komandytowo–akcyjna jest jednostką organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej, lecz Kodeks Spółek Handlowych przyznał jej zdolność prawną. Co mamy przez to rozumieć? Spółka komandytowo–akcyjna może w swoim imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Istotą tej spółki jest współpraca na zasadzie – wspólnik aktywny (komplementariusz) oraz wspólnik pasywny (akcjonariusz).

Jak założyć spółkę komandytowo-akcyjną?

Założenie i późniejsze prowadzenie spółki komandytowo–akcyjnej jest stosunkowo drogie. Minimalny kapitał konieczny do zawiązania tej jednostki organizacyjnej wynosi co najmniej 50.000 PLN. Spółka komandytowo–akcyjna może być właściwym rozwiązaniem dla osób z pomysłem na biznes, które szukają kapitału do realizacji projektu.

Spółka prowadzi działalność pod własną firmą (nazwą), która powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dopisek „spółka komandytowo–akcyjna”. Tak jak w przypadku pozostałych spółek możemy również używać skrótów, w tym przypadku „sp. k.a.”. Gdy w nazwie spółki zawrzemy nazwisko lub nazwę akcjonariusza wówczas odpowiada on wobec osób trzecich tak jak komplementariusze.