Spółka z o.o. – czym jest?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Spółka taka posiada osobowość prawną i do jej utworzenia potrzebna jest jedna lub więcej osób. Intencją powołania do życia spółki może być wszelaka działalność tolerowana przez prawo – a więc nie tylko działalność gospodarcza. Dopuszczalnymi założycielami (wspólnikami) spółki z o.o. mogą być osoby fizyczne, prawne, jak również osobowe spółki handlowe.

Każda powstająca spółka utożsamiana jest z własną firmą (nazwą), której dopasowanie jest dowolne, jednakże w tym przypadku obowiązkowy jest dopisek w postaci spółka z o.o. W zakresie obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prowadzenie pełnej księgowości.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Sam proces powoływania do życia nowej spółki z o.o. jest dużo bardziej skomplikowany i kosztowniejszy niż utworzenie spółki cywilnej czy jawnej.

Utworzenie spółki następuje w momencie zawarcia umowy spółki lub z chwilą złożenia jednostronnego oświadczenia woli. Nie biorąc pod uwagę tego, którą z dwóch form wybierzemy to w każdym przypadku wymagany jest podpis notarialny. Koszt, który wiąże się z podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego zależy przede wszystkim od wysokości kapitału zakładowego. Na ten przykład jeśli kapitał będzie wynosił 50.000 PLN to notariuszowi będziemy musieli zapłacić do 910 PLN + VAT.

Wkład minimalny konieczny do założenia spółki z o.o. wynosi 5.000 PLN. Tworzą go udziały wniesione przez poszczególnych udziałowców. Nie jest powiedziane, że udziały wniesione przez wszystkich członków muszą być równe (jednakże mogą być), a minimalna wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 PLN.